TILAA:
 
globe.png
 
GLOBAALI
PUUN & KUIDUN
TOIMITUSKETJUN
ASIANTUNTIJA

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

RESURSSITUTKIMUKSET

Due Diligence

Forest2Marketin pankkikelpoiset due diligence -tutkimukset mahdollistavat projektisuunnittelijoille datan, jota he tarvitsevat havainnollistaakseen hankkeen laatutason sijoittajille ja kaupallisille lainanantajille. Tutkimukset tarjoavat itsenäisen, kolmannen osapuolen arvion kysyntä- ja tarjontatekijöistä sekä raaka-aineen kestävästä saannista ja hinnasta. Tutkimusten vastaamiin kysymyksiin kuuluvat muun muassa:

 • Onko identifioidulla hankinta-alueella oleva raakapuun tarjonta ja hakkuu/kuljetusinfrastruktuuri riittävä tukemaan hanketta?
 • Mitkä ovat pitkäaikaiset tulevaisuudennäkymät koskien toimitusten kestävyyttä? Riittääkö puun tarjonta koko hankkeen ajan?
 • Millaiset kustannukset raaka-aineista koituu koko hankkeen ajalle? Miten tämän hankkeen aiheuttama kasvava kysyntä vaikuttaa markkinahintaan?
 • Kuinka voin olla rauhallisin mielin ajatellessani toimitusten tulevaa saatavuutta ja hintaa markkinoilla, joilla pitkäaikaiset toimitussopimukset eivät ole normaalikäytäntö ja yleensä myös merkitsevät lisätaksaa?

Alueen valinta

Koska puuraaka-aine on yleensä tehdaslaitoksen suurin muuttuva kustannustekijä, uuden laitoksen sijoittaminen optimaaliselle puunhankinta-alueelle on ensiarvoisen tärkeää. Forest2Market käyttää alueellisten sijaintikriteerien arviointimetodiikkaa (RSCA) ja tekee yhteistyötä jokaisen asiakkaan kanssa määrittääkseen yksilölliset kriteerit ja painottaen eri tekijöitä, jotka sopivat sijainnin kehitystavoitteisiin. RSCA

 • Sallii minkä tahansa tarjontaan ja logistiikkaan liittyvän tekijän tai tekijöiden yhdistelmän ilmaisemisen graafisessa asussa
 • Korostaa hankinta-alueita, joiden kulut ovat matalammat tai korkeammat ja käyttö enemmän tai vähemmän kestävää
 • Tunnistaa potentiaaliset alueet niiden historiallisten trendien, tämänhetkisen tilan sekä puuraaka-aineen hinnan ja kestävyyden ennusteen perusteellista tarkastelua varten

Markkina-analyysi ja alueiden ranking

Kun potentiaaliset alueet on tunnistettu, tai jos asiakas on valinnut potentiaaliset alueet ennen yhteydenottoa Forest2Marketiin, on ne mahdollista asettaa jokaisen alueen markkina-analyysin perustella järjestykseen suotuisimmasta vähiten suotuisaan. Tähän analyysiin kuuluu:

 • Kysynnän ja tarjonnan kvantifiointi paikallisilla markkinoilla
 • Kestävän käytön mittari: nykyiset ja aiemmat kasvun ja hakkuun suhdeluvut
 • Nykyiset ja historialliset raaka-ainehinnat tuotteittain ja puulajeittain jaettuina hintakomponentteihin

Alueet arvioidaan tämän jälkeen käyttämällä pisteytysmenetelmää, joka mahdollistaa kunkin houkuttelevuuskriteerin painottamisen ja siten tunnistaa, että jotkut kriteerit ovat toisia tärkeämpiä.

Toimitusketju ja sopimusneuvonta

Toimitusketjun riskien minimoimiseksi raaka-aineiden hankintastrategia, joka takaa tarjonnan ja pienentää hintariskiä, on erittäin tärkeä. Suuret, muut kuin teollisuuden alan yksityiset maanomistajat ja metsätalousinvestointeja hallinnoivat organisaatiot ('TIMO':t) ovat oivallisia pitkäaikaisten raaka-aineiden hankintasopimusten lähteitä. Tällaisten organisaatioiden omistamat metsät muodostavat kuitenkin arviolta vain noin 4 % saatavilla olevasta kokonaistarjonnasta. Näin ollen puuta käyttävien tuotantolaitosten on raaka-aineita saadakseen tukeuduttava useisiin yksityisiin maanomistajiin.

 • Hankintaprofiilit: Parhaiden toimittajien, suurten institutionaalisten maanomistussijoittajien ja hakkuuinfrastruktuurin tunnistaminen ja profiilit
 • Hankintastrategiat: Nykyiset markkinakäytännöt (hankintatavat, hinnoitteluvaihtoehdot, maksuehdot), parhaat käytännöt, vaihtoehtoiset käytännöt, hankintatehtävien järjestäminen, riskinhallintastrategiat, kausivaihtelu, hakkuukapasiteetin arviointi
 • Sopimusneuvonta: Ohjeita koskien ehtoja, edellytyksiä ja rakennetta, hintaindeksien kehitystä, kannustimien rakentamista, riskien vähentämistä ja strategioiden jakamista

Markkinoiden ja politiikan edistäjät

Lainsäädäntö ja sääntelypolitiikka muokkaavat markkinoita. Usein monimutkaisina ja ammattikieltä sisältävinä niitä on vaikea tulkita. Ne myös muuttuvat.

Forest2Marketin asiantuntijat ja kumppanit ympäri maailmaa ovat tarpeeksi perehtyneitä ymmärtämään ja selittämään, miten säännökset ja niiden seuraamukset vaikuttavat puun toimitusketjuun osallistuville tahoille. Nämä tutkimukset myös tunnistavat säännösten ja niiden muutoksista aiheutuvat riskit ja mahdollisuudet asiakkaillemme.

Tutkimukset taloudellisista vaikutuksista

Taloudellisten vaikutusten analyysi on usein tärkeä osatekijä lupien ja avustusten saannin varmistamisessa hankkeille. Analyysimme tarjoaa syväluotaavan katsauksen suoriin, epäsuoriin ja johdettuihin taloudellisiin hyötyihin, joita projekti tuottaa paikalliselle taloudelle. Käytämme sekä julkista että yksityistä dataa dataa tehdäksemme arvioita työpaikoista, tuloista, BKT:sta ja verotuloista liittyen muutoksiin taloudellisen analysoitavan projektin tai teollisuudenalan toiminnan tasolla. Asiakkaamme hyödyntävät raportteja varmistaakseen luvat ja määrärahoja hankkeen infrastruktuuriin osavaltiolta tai paikallishallinnolta ja vaikuttaakseen julkispolitiikkaan osavaltion ja valtion tasolla.

Räätälöidyt tutkimukset ja strateginen konsultointi

Forest2Market tekee tiivistä yhteistyötä asiakkaiden kanssa laatiakseen yksilöllistettyjä tutkimuksia ja konsultointisopimuksia, jotka vastaavat asiakkaan erityisiin liiketoiminnallisiin kysymyksiin ja käsittelevät asiakkaan erityisiä huolenaiheita. Forest2Market pystyy yksilöimään tutkimushankkeen erityisesti asiakkaan tarpeisiin sekä tarjoamaan strategista neuvontaa ja opastusta pääoman kohdentamisesta, fuusioista ja yritysostoista, uuden hankkeen kehittämisestä, investoinneista metsätalousmaahan ja sopimusten teosta.

 

Learn more about the nearly 300 resource studies Forest2Market has conducted.

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png