PRENUMERERA:
 
globe.png
 
EXPERTER PÅ
VÄRDEKEDJOR INOM
GLOBAL
TRÄ- OCH
FIBERANSKAFFNING

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png

RESURSSTUDIER

Due Diligence

En Forest2Market bankduglig due diligence -studie (förvärvsgranskning) ger projektutvecklare de uppgifter de behöver för att påvisa projektets kvalitet för investerare och kommersiella utlånare. Dessa studier ger en oberoende och utomstående bedömning av faktorer som styr tillgång och efterfrågan samt råvarors hållbarhet och pris. Bland annat följande frågor ger studierna svar på:

 • Kommer virkestillgången och infrastrukturen för avverkning/leverans av virke i en identifierad anskaffningszon att vara tillräckliga för projektet?
 • Vilka är de långsiktiga utsikterna för hållbar virkestillgång? Kommer tillgången av virke att vara tillräcklig under projektets livstid?
 • Vilka kommer råvarukostnaderna att vara under projektets livslängd? Hur kommer den ökade efterfrågan som projektet leder till att påverka marknadspriset?
 • Hur kan jag anpassa mig till framtida virkestillgång och kostnader för leverans, på en marknad där långsiktiga leveranskontrakt inte är standard och oftast är innebär en merkostnad?

Val av plats

På grund av att råmaterial oftast är den största variabla operativa kostnaden inom tillverkningsanläggningen, är placeringen av en ny anläggning inom ett optimalt anskaffningsområde avgörande. Genom att arbeta med en metod för regional bedömning av platskriterier (RSCA), arbetar Forest2Market med varje kund för att fastställa skräddarsydda kriterier och ge valda faktorer olika vikt så att de passar utvecklingsmålen för anläggningen. RSCA

 • Möjliggör grafisk framställning av alla faktorer eller kombinationer av faktorer kring tillgång och logistik
 • Lyfter fram områden, där kostnaderna är lägre eller högre i kostnad och som är mer eller mindre hållbara
 • Identifierar potentiella platser för djupgående undersökning av historiska trender, aktuellt tillstånd och prognoser för priser på träråvara och hållbarhet

Marknadsanalys och rankning av plats

När potentiella platser har identifierats, eller om en kund har valt potentiella platser innan han/hon kontaktar Forest2Market, gör en marknadsanalys det möjligt för varje plats att rankas från den mest gynnsamma till den minst gynnsamma. Denna analys inbegriper:

 • En kvantifiering av tillgång och efterfrågan på lokala marknader
 • Aktuellt och tidigare förhållande mellan tillväxt och avgång, en indikator på hållbarhet
 • Aktuella och historiska priser på råmaterial efter produkt och träslag, uppdelat i priskomponenter

Platser rankas sedan med hjälp av en poängsättningsprocess, där varje kriterium för attraktivitet avvägs, varigenom vi tar i beaktande att vissa kriterier är viktigare än andra.

Rådgivning om leveranskedja och kontrakt

För att minimera leveranskedja risker, är en strategi för anskaffning av råvaror som säkerställer leverans och minskar prisrisker avgörande. Stora, icke industriella privata markägare och organisationer för förvaltning av timmermark investeringar (TIMO:er) en utmärkt källa till långsiktiga avtal för råmaterial. TIMO-ägd skogsmark utgör dock bara cirka 4 % av det totala tillgängliga utbudet. Därför måste anläggningarsom förbrukar träråvara förlita sig på ett antal privata markägare för sin virkesanskaffning.

 • Anskaffningsprofiler: Identifiering och profiler av de främsta leverantörerna, stora institutionella investerarmarkägare och virkesinfrastruktur
 • Anskaffningsstrategier: Aktuell marknadspraxis (anskaffningsmetoder, prisalternativ, betalningsvillkor), bästa arbetssätt, alternativa arbetssätt, organisering av anskaffningsfunktioner, riskhanteringsstrategier, säsongbundenhet, bedömning av virkesanskaffningskapacitet.
 • Kontraktsråd: Råd angående villkor, regler och struktur; utveckling av prisindex, utformning av incitament samt strategier för riskminskning och -fördelning.

Drivkrafter inom marknad och politik

Lagstiftnings- och regelverkspolitiken påvekar marknaderna. Efersom de ofta komplicerade och fyllda med fackspråk kan de vara svåra att tolka. De ändrar också med tiden.

Forest2Markets experter och partners världen över är väl insatta i regelverken och är kapabla att förklara reglernas konsekvenser för deltagare i virkesleveranskedjan. Dessa studier identifierar också risker och möjligheter, som beror på regelverk och politik samt förändringar i dessa, för våra kunder.

Studier av ekonomiska inverkningar

En analys av ekonomisk inverkan är ofta en kritisk komponent för att hjälpa projekt säkra beviljanden och tillstånd. Våra analyser ger inblick i de direkta, indirekta och inducerade ekonomiska fördelarna ett projekt kommer att få på den lokala ekonomin. Vi använder både offentlig och företagsdata data för att generera uppskattningar av jobb, inkomst, BNP och skatteintäkter förknippade med förändringar i nivån ekonomisk verksamhet som kommit till stånd för att projekt eller bransch analyserats. Våra kunder använder dessa rapporter för att säkra beviljandet av statliga eller lokala tillstånd och projektinfrastruktur och för att påverka offentlig praxis på lokal och nationell nivå.

Skräddarsydda studier och strategisk rådgivning

Forest2Market arbetar nära kunderna genom att göra skräddarsydda studier och konsultuppdrag som svarar på specifika affärsfrågor och specifika källor till oro. Forest2Market kan skräddarsy ett forskningsprojekt specifikt för kundens behov samt tillhandahålla strategisk rådgivning och vägledning om kapitaltilldelning, fusioner och förvärv, utveckling av nya projekt, investeringar i skog och upphandling.

 

Learn more about the nearly 300 resource studies Forest2Market has conducted.

mail.pngtwitter.pnglinkedin.pnglinkedin-slide.png